اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

بیا بریم سفر

در برنامه «بیا بریم سفر» در هر قسمت با سفر به یک شهر مکان های تاریخی ، جاذبه های گردشگری و صنایع دستی آن شهر معرفی می شود. توجه به کار آفرینی ، محیط زیست و سوغات محلی مناطق مختلف ایران از دیگر موضوعات مورد توجه این برنامه است.
دسته بندی:

دانلود قسمت های بیا بریم سفر (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
شنبه 23 تیر 1403 - 4:25:42
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
جمعه 22 تیر 1403 - 18:46:29
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:22دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
جمعه 22 تیر 1403 - 4:49:5
22 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:22دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
پنج شنبه 21 تیر 1403 - 18:54:44
22 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:22دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
پنج شنبه 21 تیر 1403 - 5:3:45
22 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
چهار شنبه 20 تیر 1403 - 19:1:55
22 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
چهار شنبه 20 تیر 1403 - 5:1:54
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
سه شنبه 19 تیر 1403 - 19:1:51
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:24دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
سه شنبه 19 تیر 1403 - 5:1:51
24 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:25دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
دو شنبه 18 تیر 1403 - 19:2:5
24 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:25دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
دو شنبه 18 تیر 1403 - 5:6:5
24 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:24دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
یک شنبه 17 تیر 1403 - 19:1:56
24 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
یک شنبه 17 تیر 1403 - 4:57:49
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
شنبه 16 تیر 1403 - 19:1:56
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
شنبه 16 تیر 1403 - 5:5:45
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
جمعه 15 تیر 1403 - 5:4:13
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 19:1:53
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 5:8:44
23 دقیقه
بیا بریم سفر
بیا بریم سفر
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 19:4:50
23 دقیقه
بیا بریم سفر
بیا بریم سفر
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 5:1:50
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
سه شنبه 12 تیر 1403 - 19:1:53
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
سه شنبه 12 تیر 1403 - 5:9:55
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:25دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
دو شنبه 11 تیر 1403 - 19:1:55
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
دو شنبه 11 تیر 1403 - 5:8:3
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
یک شنبه 10 تیر 1403 - 19:1:55
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
یک شنبه 10 تیر 1403 - 5:0:31
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:50دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
شنبه 9 تیر 1403 - 19:1:56
25 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
شنبه 9 تیر 1403 - 5:4:59
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
جمعه 8 تیر 1403 - 5:2:34
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 5:4:29
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:11دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 19:1:54
27 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:25دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 5:0:2
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
سه شنبه 5 تیر 1403 - 5:2:11
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:11دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
دو شنبه 4 تیر 1403 - 19:16:0
12 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:11دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
دو شنبه 4 تیر 1403 - 19:1:54
11 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:25دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
دو شنبه 4 تیر 1403 - 5:3:12
24 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:26دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
یک شنبه 3 تیر 1403 - 19:1:54
26 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
یک شنبه 3 تیر 1403 - 5:2:13
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
شنبه 2 تیر 1403 - 19:1:54
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:22دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
شنبه 2 تیر 1403 - 4:59:46
22 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:22دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
جمعه 1 تیر 1403 - 19:0:9
22 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
جمعه 1 تیر 1403 - 5:1:53
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 5:1:55
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:25دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 19:1:54
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 5:1:54
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 19:1:54
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 5:0:5
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 19:0:0
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 5:1:47
23 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:25دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 19:4:29
24 دقیقه
بیا بریم سفر
مدت:23دقیقه/قالب: ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: گردشگری/
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 5:1:51
23 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها