اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

ویدئوهای جدول پخش 1401-1402

مدرسه تلویزیونی سیما

پایه دوم ابتدایی

پایه سوم ابتدایی

پایه چهارم ابتدایی

پایه پنجم ابتدایی

پایه ششم ابتدایی

پایه هفتم متوسطه

پایه هشتم متوسطه

پایه نهم متوسطه

پایه 10 متوسطه علوم انسانی

پایه 11 متوسطه علوم انسانی

پایه 12 متوسطه علوم انسانی

پایه 10 متوسطه علوم تجربی

پایه 11 متوسطه علوم تجربی

پایه 12 متوسطه علوم تجربی

پایه 11 متوسطه ریاضی و فیزیک

پایه 12 متوسطه ریاضی و فیزیک

پایه 10 هنرستان فنی و کاردانش

پایه 11 هنرستان فنی و کاردانش

پایه 12 هنرستان فنی و کاردانش