اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

گیومه

برنامه مهارتی گیومه
دسته بندی:

دانلود قسمت های گیومه (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
گیومه
سه شنبه 2 مرداد 1403 - 2:39:33
16 دقیقه
گیومه
دو شنبه 1 مرداد 1403 - 2:40:55
20 دقیقه
گیومه
یک شنبه 31 تیر 1403 - 2:45:4
14 دقیقه
گیومه
شنبه 30 تیر 1403 - 12:24:13
14 دقیقه
گیومه
شنبه 30 تیر 1403 - 2:35:39
14 دقیقه
گیومه
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 22 تیر 1403 - 13:1:53
14 دقیقه
گیومه
مدت:12دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 21 تیر 1403 - 10:18:36
12 دقیقه
گیومه
مدت:12دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 21 تیر 1403 - 2:42:58
12 دقیقه
گیومه
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 20 تیر 1403 - 2:43:25
16 دقیقه
گیومه
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 19 تیر 1403 - 8:24:56
14 دقیقه
گیومه
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 18 تیر 1403 - 8:24:32
14 دقیقه
گیومه
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 17 تیر 1403 - 2:41:33
18 دقیقه
گیومه
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 16 تیر 1403 - 12:23:36
18 دقیقه
گیومه
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 16 تیر 1403 - 2:39:3
18 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 15 تیر 1403 - 2:50:0
15 دقیقه
گیومه
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 12:24:5
18 دقیقه
گیومه
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 2:40:20
17 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 12:23:51
17 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 2:42:46
18 دقیقه
گیومه
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 12 تیر 1403 - 12:21:54
18 دقیقه
گیومه
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 12 تیر 1403 - 2:45:1
14 دقیقه
گیومه
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 11 تیر 1403 - 12:25:16
14 دقیقه
گیومه
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 11 تیر 1403 - 2:40:42
18 دقیقه
گیومه
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 10 تیر 1403 - 12:23:3
18 دقیقه
گیومه
مدت:16دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 10 تیر 1403 - 2:37:12
16 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 9 تیر 1403 - 12:24:51
16 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 9 تیر 1403 - 2:37:20
15 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 8 تیر 1403 - 12:28:21
15 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 12:30:29
20 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 4 تیر 1403 - 12:25:50
15 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 3 تیر 1403 - 12:24:0
15 دقیقه
گیومه
مدت:12دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 12:25:3
12 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 23:11:11
16 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 12:23:52
16 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 10:45:0
15 دقیقه
گیومه
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 12:30:35
17 دقیقه
گیومه
مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 12:19:13
19 دقیقه
گیومه
مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 26 خرداد 1403 - 12:30:0
20 دقیقه
گیومه
مدت:23دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 6 بهمن 1402 - 22:30:46
23 دقیقه
گیومه
مدت:31دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 22:16:31
31 دقیقه
گیومه
خلاصه: آموزش ساخت وسایل مختلف
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 22:15:24
27 دقیقه
گیومه
مدت:28دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 22:0:0
28 دقیقه
گیومه
مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 12:23:55
25 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 30 دی 1402 - 22:0:0
25 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 30 دی 1402 - 12:24:22
31 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 29 دی 1402 - 22:30:30
23 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 29 دی 1402 - 12:25:21
31 دقیقه
گیومه
مدت:31دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 28 دی 1402 - 22:19:50
31 دقیقه
گیومه
مدت:33دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 28 دی 1402 - 12:21:55
33 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 27 دی 1402 - 22:33:47
23 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 27 دی 1402 - 12:34:56
23 دقیقه
گیومه
مدت:23دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 26 دی 1402 - 22:16:38
23 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 26 دی 1402 - 12:31:46
15 دقیقه
گیومه
مدت:24دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 25 دی 1402 - 22:19:40
24 دقیقه
گیومه
مدت:24دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 24 دی 1402 - 22:34:18
23 دقیقه
گیومه
مدت:24دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 24 دی 1402 - 12:34:50
24 دقیقه
گیومه
مدت:24دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 23 دی 1402 - 22:16:35
24 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 23 دی 1402 - 12:34:48
15 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 22 دی 1402 - 22:16:45
15 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 22 دی 1402 - 12:35:20
15 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 21 دی 1402 - 22:19:39
15 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 21 دی 1402 - 12:37:33
15 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 20 دی 1402 - 22:20:10
15 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 20 دی 1402 - 12:32:41
15 دقیقه
گیومه
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 19 دی 1402 - 22:21:0
17 دقیقه
گیومه
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 19 دی 1402 - 12:33:18
17 دقیقه
گیومه
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 18 دی 1402 - 22:19:0
18 دقیقه
گیومه
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 18 دی 1402 - 12:35:22
17 دقیقه
گیومه
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 17 دی 1402 - 22:24:20
17 دقیقه
گیومه
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 17 دی 1402 - 12:32:36
17 دقیقه
گیومه
مدت:16دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 16 دی 1402 - 22:20:55
16 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 16 دی 1402 - 12:35:28
15 دقیقه
گیومه
مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 15 دی 1402 - 22:20:42
31 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 15 دی 1402 - 12:32:4
15 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 14 دی 1402 - 22:20:23
15 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 14 دی 1402 - 12:31:0
15 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 13 دی 1402 - 22:24:10
15 دقیقه
گیومه
مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 13 دی 1402 - 12:35:40
15 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 12 دی 1402 - 22:24:30
15 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 12 دی 1402 - 12:31:38
15 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 11 دی 1402 - 22:20:22
15 دقیقه
گیومه
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 11 دی 1402 - 12:32:12
17 دقیقه
گیومه
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 10 دی 1402 - 22:22:7
17 دقیقه
گیومه
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 10 دی 1402 - 12:31:0
17 دقیقه
گیومه
مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 9 دی 1402 - 22:21:11
30 دقیقه
گیومه
مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 9 دی 1402 - 12:29:14
28 دقیقه
گیومه
مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 8 دی 1402 - 22:20:0
28 دقیقه
گیومه
مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 8 دی 1402 - 12:27:40
31 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 7 دی 1402 - 22:14:41
31 دقیقه
گیومه
مدت:30دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 7 دی 1402 - 12:26:45
31 دقیقه
گیومه
مدت:31دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 6 دی 1402 - 22:14:45
31 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 6 دی 1402 - 12:30:3
28 دقیقه
گیومه
مدت:28دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 5 دی 1402 - 22:20:0
28 دقیقه
گیومه
مدت:28دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 3 دی 1402 - 22:15:10
28 دقیقه
گیومه
مدت28دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 3 دی 1402 - 12:29:33
28 دقیقه
گیومه
مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 2 دی 1402 - 22:14:39
25 دقیقه
گیومه
مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 2 دی 1402 - 12:30:0
25 دقیقه
گیومه
مدت:28دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 1 دی 1402 - 22:15:15
28 دقیقه
گیومه
مدت:28دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 1 دی 1402 - 12:26:5
28 دقیقه
گیومه
مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 30 آذر 1402 - 12:29:40
25 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 22:15:35
24 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 12:28:45
24 دقیقه
گیومه
مدت:24دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 28 آذر 1402 - 22:15:0
24 دقیقه
گیومه - قسمت 12
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 11:23:40
18 دقیقه
گیومه - قسمت 21
مدت:23دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 11:20:40
23 دقیقه
گیومه - قسمت 10
مدت:16دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 11:25:0
15 دقیقه
گیومه
مدت:12دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 11:29:5
12 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 11:26:0
15 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 11:29:16
14 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 11:25:0
15 دقیقه
گیومه
مدت:13دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 11:31:35
12 دقیقه
گیومه - قسمت 11
مدت:16دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 11:25:50
16 دقیقه
گیومه
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 - 11:28:40
14 دقیقه
گیومه
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 4 اردیبهشت 1402 - 11:25:24
17 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 11:30:11
14 دقیقه
گیومه - قسمت 9
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 30 فروردین 1402 - 11:25:47
17 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 29 فروردین 1402 - 11:30:0
15 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 28 فروردین 1402 - 11:30:0
15 دقیقه
گیومه - قسمت 20
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 27 فروردین 1402 - 11:29:25
16 دقیقه
گیومه
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 26 فروردین 1402 - 11:25:0
18 دقیقه
گیومه - قسمت 24
مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 20 فروردین 1402 - 11:30:0
20 دقیقه
گیومه - قسمت 29
مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 19 فروردین 1402 - 11:28:16
20 دقیقه
گیومه - قسمت8
مدت:21دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 11:27:40
21 دقیقه
گیومه - قسمت27
مدت:23دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 11:26:43
23 دقیقه
گیومه
مدت:13دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 11:36:31
12 دقیقه
گیومه - قسمت9
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 10:36:0
17 دقیقه
گیومه - قسمت28
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 13 فروردین 1402 - 10:35:40
18 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 12 فروردین 1402 - 10:32:33
11 دقیقه
گیومه - قسمت 21
مدت:23دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 11 فروردین 1402 - 10:29:40
23 دقیقه
گیومه - قسمت 5
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/مدت:16دقیقه/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 10:38:54
16 دقیقه
گیومه - قسمت 4
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 8 فروردین 1402 - 10:39:40
15 دقیقه
گیومه - قسمت 13
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 10:40:57
13 دقیقه
گیومه
مدت:12دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 10:41:3
12 دقیقه
گیومه
مدت:19دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 4 فروردین 1402 - 10:31:41
19 دقیقه
گیومه - قسمت26
مدت:12دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 3 فروردین 1402 - 10:32:23
12 دقیقه
گیومه - قسمت26
مدت:12دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 2 فروردین 1402 - 11:36:20
12 دقیقه
گیومه - قسمت25
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 1 فروردین 1402 - 11:36:16
15 دقیقه
گیومه - قسمت1
مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 29 اسفند 1401 - 11:35:8
20 دقیقه
گیومه-قسمت23
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 11:40:5
15 دقیقه
گیومه - قسمت 22
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/مدت:13دقیقه/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 27 اسفند 1401 - 11:34:40
12 دقیقه
گیومه-قسمت21
مدت:23دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارت/
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 11:33:0
23 دقیقه
گیومه - قسمت20
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارت/
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 11:37:5
16 دقیقه
گیومه - قسمت 17
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 11:39:0
18 دقیقه
گیومه-قسمت18
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 20 اسفند 1401 - 11:33:15
14 دقیقه
گیومه-قسمت19
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 19 اسفند 1401 - 11:40:5
14 دقیقه
گیومه - قسمت16
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 11:32:55
18 دقیقه
گیومه - قسمت13
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 11:40:10
13 دقیقه
گیومه - قسمت 12
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 11:40:18
18 دقیقه
گیومه - قسمت 11
مدت:16دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 13 اسفند 1401 - 11:30:37
16 دقیقه
گیومه - قسمت 8
مدت:21دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 11:38:7
21 دقیقه
گیومه - قسمت 10
مدت:16دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 11:39:30
15 دقیقه
گیومه - 9
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 11:34:54
17 دقیقه
گیومه - قسمت7
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 11:39:15
15 دقیقه
گیومه - قسمت5
مدت:16دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 11:35:6
16 دقیقه
گیومه - قسمت6
مدت:12دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 6 اسفند 1401 - 11:35:35
12 دقیقه
گیومه-قسمت1
مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 11:35:0
20 دقیقه
گیومه - قسمت 4
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 11:35:30
15 دقیقه
گیومه-قسمت3
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 2 اسفند 1401 - 11:41:0
17 دقیقه
گیومه
مدت:22دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 11:35:0
22 دقیقه
گیومه - قسمت 24
مدت:11دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 19:10:0
11 دقیقه
گیومه - قسمت 11
مدت:11دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 23 بهمن 1401 - 12:30:0
10 دقیقه
گیومه
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 22 بهمن 1401 - 18:50:10
14 دقیقه
گیومه
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 22 بهمن 1401 - 12:30:20
14 دقیقه
گیومه
مدت:19دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 21 بهمن 1401 - 17:0:52
18 دقیقه
گیومه
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 21 بهمن 1401 - 12:30:5
14 دقیقه
گیومه
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 19:0:0
13 دقیقه
گیومه
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 12:30:35
18 دقیقه
گیومه - قسمت 17
مدت:13دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 18:54:16
12 دقیقه
گیومه - قسمت 6
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 12:30:30
13 دقیقه
گیومه -قسمت28(تکرار)
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 18:55:0
14 دقیقه
گیومه -قسمت28
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 12:30:0
14 دقیقه
گیومه
مدت:19دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 18:54:12
19 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 12:32:15
11 دقیقه
گیومه -قسمت21- تکرار
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 16 بهمن 1401 - 12:30:40
17 دقیقه
گیومه - تکرار
مدت:16دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 15 بهمن 1401 - 19:0:0
15 دقیقه
گیومه - تکرار
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 15 بهمن 1401 - 12:30:0
14 دقیقه
گیومه - قسمت 26
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 14 بهمن 1401 - 17:10:25
17 دقیقه
گیومه - قسمت 18
مدت:12دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 14 بهمن 1401 - 12:35:0
11 دقیقه
گیومه-قسمت1
مدت:8دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 12:30:0
8 دقیقه
گیومه - قسمت 6
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 12:30:20
13 دقیقه
گیومه - قسمت 27(تکرار)
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 22:40:0
18 دقیقه
گیومه - قسمت 27
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 12:30:25
18 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 22:44:0
13 دقیقه
گیومه
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 12:30:50
14 دقیقه
گیومه - قسمت 26(تکرار)
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 22:39:40
15 دقیقه
گیومه - قسمت 26
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 12:29:40
15 دقیقه
گیومه - قسمت 26(تکرار)
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 8 بهمن 1401 - 22:35:26
17 دقیقه
گیومه - قسمت 26
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 8 بهمن 1401 - 12:29:40
17 دقیقه
گیومه - قسمت 25(تکرار)
مدت:22دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 7 بهمن 1401 - 16:59:40
22 دقیقه
گیومه - قسمت 25(تکرار)
مدت:22دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 7 بهمن 1401 - 12:30:23
22 دقیقه
گیومه - قسمت 17
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 12:30:3
18 دقیقه
گیومه-قسمت24
مدت:11دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 22:53:12
11 دقیقه
گیومه - قسمت 25
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 12:30:0
15 دقیقه
گیومه
مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 22:30:5
15 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 12:30:10
15 دقیقه
گیومه-قسمت3
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 22:30:4
14 دقیقه
گیومه-قسمت2
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 12:29:17
14 دقیقه
گیومه - قسمت23
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 1 بهمن 1401 - 22:35:20
14 دقیقه
گیومه - قسمت23
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 1 بهمن 1401 - 12:30:15
14 دقیقه
گیومه
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 30 دی 1401 - 17:45:0
14 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 30 دی 1401 - 12:30:0
15 دقیقه
گیومه
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 29 دی 1401 - 12:30:30
15 دقیقه
گیومه
مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 28 دی 1401 - 12:30:5
17 دقیقه
گیومه - قسمت 22
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 27 دی 1401 - 22:25:5
17 دقیقه
گیومه - قسمت 22
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 27 دی 1401 - 12:30:20
17 دقیقه
گیومه
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 26 دی 1401 - 22:21:8
14 دقیقه
گیومه
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 26 دی 1401 - 12:30:30
14 دقیقه
گیومه - قسمت 20
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 25 دی 1401 - 22:20:34
17 دقیقه
گیومه - قسمت 20
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 25 دی 1401 - 12:30:5
17 دقیقه
گیومه - قسمت 21
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 24 دی 1401 - 22:30:25
17 دقیقه
گیومه - قسمت 21
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 24 دی 1401 - 12:30:3
17 دقیقه
گیومه - قسمت 15
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 23 دی 1401 - 17:40:40
13 دقیقه
گیومه - قسمت 19
مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 23 دی 1401 - 12:30:55
19 دقیقه
گیومه - قسمت 4
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 22 دی 1401 - 12:32:30
15 دقیقه
گیومه - قسمت 12
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 21 دی 1401 - 12:35:0
13 دقیقه
گیومه - قسمت 20(تکرار)
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 20 دی 1401 - 22:20:0
17 دقیقه
گیومه - قسمت 20
مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 20 دی 1401 - 12:30:30
17 دقیقه
گیومه - قسمت13
مدت:13دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 19 دی 1401 - 22:25:50
13 دقیقه
گیومه - قسمت13
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 19 دی 1401 - 12:30:20
13 دقیقه
گیومه - قسمت 10(تکرار)
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 18 دی 1401 - 22:24:50
14 دقیقه
گیومه - قسمت 10
مدت:14دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
یک شنبه 18 دی 1401 - 12:30:1
14 دقیقه
گیومه - قسمت 19(تکرار)
مدت:19دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 17 دی 1401 - 22:25:50
19 دقیقه
گیومه - قسمت 19
مدت:19دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 17 دی 1401 - 12:30:3
19 دقیقه
گیومه - قسمت 9(تکرار)
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 16 دی 1401 - 17:35:0
14 دقیقه
گیومه - قسمت 5(تکرار)
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 16 دی 1401 - 12:30:34
15 دقیقه
گیومه - قسمت 8(تکرار)
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 15 دی 1401 - 12:30:0
15 دقیقه
گیومه - قسمت 8(تکرار)
مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 15 دی 1401 - 12:30:0
15 دقیقه
گیومه - قسمت 6
مدت:13دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 14 دی 1401 - 12:35:20
13 دقیقه
گیومه - قسمت 6
مدت:13دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 14 دی 1401 - 12:35:20
13 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها