اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

جدول شماره ۷ مدرسه تلوزیونی ایران شبکه آموزش *روز جمعه ۲۱ شهریور **

📣📣📣اطلاعیه 📣📣📣

((مدرسه تلویزیونی ایران ))

.......‌‌‌...............................
           🗓جدول شماره ٧

        *روز جمعه  ٢١ شهریور 

🖥شبکه ‌آموز ش:

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣  دانش فنی تخصصی ،پایه١٢- رشته ساختمان 
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩  معرفی کتاب طراحی مد- پایه١٢- رشته طراحی دوخت 
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه - پایه١٠-رشته ماشین ابزار   
🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ دانش فنی پایه- پایه دهم- رشته رایانه
 🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠آشنایی با بناهای تاریخی پایه١٠- رشته نقشه کشی معماری   

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
۶پایه ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی   پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و نگارش  پایه دوم  
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه سوم 
🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵ فارسی و‌نگارش  پایه چهارم 
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه پنجم 
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ فارسی و‌نگارش پایه ششم 

...............‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:


🕖ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ کاروفناوری   پایه هفتم ( پودمان نوآوری و فناوری ) 
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ کاروفناوری    پایه هشتم (  پودمان کار با فلز   ) 
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶کاروفناوری پایه نهم (پودمان الگوریتم )
  ......‌‌‌‌‌‌‌‌‌......🌿🌿🌿     ...‌....      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران 
موضوع:نحوه تولید محتوای الکترونیکی برای آموزش مجازی 


📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ تفکر و سواد رسانه ای  مشترک - درس انتخابی تمام رشته ها  
   
🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی  پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر ایران   پایه یازدهم   رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی  
🕖 ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس ریاضی١ پایه دهم  رشته علوم تجربی
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
💐💐💐💐💐💐💐💐

#جدول_پخش 
#مدرسه_تلویزیونی_ایران 
#شبکه_آموزش_سیما 
#آموزش_تعطیل_نیست 
#کرونا

معرفی برنامه

📣📣📣اطلاعیه 📣📣📣

((مدرسه تلویزیونی ایران ))

.......‌‌‌...............................
           🗓جدول شماره ٧

        *روز جمعه  ٢١ شهریور 

🖥شبکه ‌آموز ش:

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣  دانش فنی تخصصی ،پایه١٢- رشته ساختمان 
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩  معرفی کتاب طراحی مد- پایه١٢- رشته طراحی دوخت 
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه - پایه١٠-رشته ماشین ابزار   
🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ دانش فنی پایه- پایه دهم- رشته رایانه
 🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠آشنایی با بناهای تاریخی پایه١٠- رشته نقشه کشی معماری   

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
۶پایه ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی   پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و نگارش  پایه دوم  
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه سوم 
🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵ فارسی و‌نگارش  پایه چهارم 
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه پنجم 
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ فارسی و‌نگارش پایه ششم 

...............‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:


🕖ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ کاروفناوری   پایه هفتم ( پودمان نوآوری و فناوری ) 
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ کاروفناوری    پایه هشتم (  پودمان کار با فلز   ) 
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶کاروفناوری پایه نهم (پودمان الگوریتم )
  ......‌‌‌‌‌‌‌‌‌......🌿🌿🌿     ...‌....      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران 
موضوع:نحوه تولید محتوای الکترونیکی برای آموزش مجازی 


📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ تفکر و سواد رسانه ای  مشترک - درس انتخابی تمام رشته ها  
   
🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی  پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر ایران   پایه یازدهم   رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی  
🕖 ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس ریاضی١ پایه دهم  رشته علوم تجربی
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
💐💐💐💐💐💐💐💐

#جدول_پخش 
#مدرسه_تلویزیونی_ایران 
#شبکه_آموزش_سیما 
#آموزش_تعطیل_نیست 
#کرونا

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها