امروز شنبه  27 آبان 1396
درباره شبکه

اهداف شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران

 

بیانیه رسالت شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران توانمندسازی افراد جامعه در کشف و بیان مسأله‌های پیش روی جامعه در مسیر رسیدن به قوانین کامل جامعه اسوه مبتنی بر آخرین تجربیات بشر در زمینه تنظیم و اجرای قوانین از طریق برنامه‌های رسانه‌ای تعاملی با بهره‌گیری از چهار رویکرد آگاهی‌بخشی، انگیزه‌بخشی، آموزشی و نقد.

 

اهداف آموزشی موثر در تحقق رسالت شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران

رسالت شبکه آموزش از کنار هم قرار گرفتن کارکردهای دوم و سوم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. تحقق کارکردهای دوم و سوم به معنای توانمند شدن آحاد جامعه در بهره‌گیری از آخرین تجربیات بشر در زمینه تنظیم و اجرای قوانین در کشف و بیان مسأله‌ها در راه رسیدن به درک کامل‌تر قوانین موردنیاز بر مدار قرآن و سنت است. تحقق این رسالت به معنای برنامه‌ریزی آموزشی برای ایجاد این توانمندی در مخاطبان موردنظر است. طراحی برنامه آموزشی با قابلیت ایجاد این توانمندی‌ها در مخاطبان، نیازمند شناخت دقیق اهداف آموزشی موثر در شکل‌گیری آن‌ها در مخاطب است به گونه‌ای که بتوان آن اهداف آموزشی را در یک برنامه آموزشی پیوسته، برنامه‌ریزی و دنبال نمود. در ادامه به هر یک از اهداف آموزشی موثر در ایجاد توانمندی‌های انعکاس یافته در کارکردهای دوم و سوم و توالی آن‌ها، اشاره شده است.

. اهداف آموزشی موثر در تحقق رسالت شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران

رسالت شبکه آموزش از کنار هم قرار گرفتن کارکردهای دوم و سوم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. تحقق کارکردهای دوم و سوم به معنای توانمند شدن آحاد جامعه در بهره‌گیری از آخرین تجربیات بشر در زمینه تنظیم و اجرای قوانین در کشف و بیان مسأله‌ها در راه رسیدن به درک کامل‌تر قوانین موردنیاز بر مدار قرآن و سنت است. تحقق این رسالت به معنای برنامه‌ریزی آموزشی برای ایجاد این توانمندی در مخاطبان موردنظر است. طراحی برنامه آموزشی با قابلیت ایجاد این توانمندی‌ها در مخاطبان، نیازمند شناخت دقیق اهداف آموزشی موثر در شکل‌گیری آن‌ها در مخاطب است به گونه‌ای که بتوان آن اهداف آموزشی را در یک برنامه آموزشی پیوسته، برنامه‌ریزی و دنبال نمود. در ادامه به هر یک از اهداف آموزشی موثر در ایجاد توانمندی‌های انعکاس یافته در کارکردهای دوم و سوم و توالی آن‌ها، اشاره شده است.

 

اهداف آموزشی موثر در تحقق کارکرد دوم

در معرفی رسالت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، توانمندسازی جامعه در دسترسی و استفاده از آخرین تجربیات بشر در زمینه تنظیم و اجرای قوانین (ارثیه بشری)، کارکرد دوم این سازمان بیان شد. در توضیح اجمالی این کارکرد در همان بخش، این کارکرد به سه بخش مهم زیر تقسیم شد:

بخش اول کارکرد دوم: توانمندسازی آحاد جامعه در دسترسی به منابع آشکار و پنهان دانش نهفته در جامعه موردنظر (از شکل‌گیری تا وضعیت موجود) از طریق تسلط به ادبیات علمی موردنیاز برای جستجو؛

بخش دوم کارکرد دوم: توانمندسازی آحاد جامعه در بکارگیری آخرین اصول، قواعد و روش‌های تفکر و فلسفیدن؛

بخش سوم کارکرد دوم: توانمندسازی آحاد جامعه در درک نقش جهان‌بینی، فلسفه و فرهنگ جامعه موردنظر در شناخت دقیق و صحیح هر دانش و کاربری‌های آن؛

به منظور امکان برنامه‌ریزی آموزشی برای تحقق کارکرد دوم با در نظر گرفتن سه بخش بالا، می‌توان کارکرد دوم را در قالب اهداف آموزشی پیوسته زیر تفکیک نمود:

1.        ایجاد توانمندی درک اولیه دانش (شناخت رشته‌های علمی، شناخت گستردگی و تقسیم‌بندی درون هر رشته علمی، شناخت کلید واژه‌های هر رشته علمی در زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی، و شناخت بانک‌های اطلاعاتی مرتبط در هر یک)؛

2.        ایجاد توانمندی درک چگونگی تکمیل هر دانش در درون خود و تشخیص رویکردهای برهانی، جدلی، خطابه‌ای، سفسطه‌ای و شعری در آن؛

3.        ایجاد توانمندی درک نسبت هر محصول با علوم و فلسفه‌های زیربنایی؛

4.        ایجاد توانمندی پرسشگری پیرامون شاخه‌های هر دانش و دانش‌های میان‌رشته‌ای؛

5.        ایجاد توانمندی پرسشگری پیرامون میزان اعتبار هر دانش از منظر ابزارهای به خدمت گرفته شده در آن (ابزارهای سنجش، روش سنجش، معیارهای سنجش، سیستم متریک در خدمت سنجش، ...)؛

6.        ایجاد توانمندی پرسشگری پیرامون میزان اعتبار هر دانش از منظر مدل‌ها و پیش‌فرض‌های فلسفی موثر در شکل‌گیری آن.

 

اهداف آموزشی موثر در تحقق کارکرد سوم

در معرفی رسالت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، توانمندسازی جامعه در کشف و بیان مسأله‌ها در راه رسیدن به درک کامل‌تر قوانین موردنیاز بر مدار قرآن و سنت، کارکرد سوم این سازمان بیان شد. به منظور امکان برنامه‌ریزی آموزشی برای تحقق کارکرد سوم، می‌توان کارکرد سوم را در قالب اهداف آموزشی پیوسته زیر تفکیک نمود:

1.        ایجاد توانمندی درک ضرورت شناسایی نیازهای بشر و طراحی سیستم‌هایی برای رفع آن نیازها مبتنی بر دانش و تکنولوژی روز؛

2.        ایجاد توانمندی جستجوی شاخص‌های جامعه اسوه برای نیاز بشر و سیستم‌های طراحی شده برای رفع آن‌ها؛

3.        ایجاد توانمندی تشخیص قوانین مکتوب و شفاهی موجود در کسب و کارهای فعال در ارایه هر یک از سیستم‌های طراحی شده برای رفع یکی از نیازهای انسان؛

4.        ایجاد توانمندی ورود موفق در کسب و کارهای فعال در ارایه هر یک از سیستم‌های طراحی شده برای رفع یکی از نیازهای انسان؛

5.        ایجاد توانمندی بیان فاصله‌های بین قوانین موجود و شاخص‌های جامعه اسوه در هر یک از سیستم‌های طراحی شده برای رفع یکی از نیازهای انسان و کسب و کارهای فعال در ارایه آن‌ها.

شبکه آموزش سيما

تمامی حقوق این وب سایت به شبکه آموزش سیما تعلق دارد