امروز شنبه  31 تير 1396
00:00
01:00 مستند 7
01:00
00:20 راز آرماگون
01:20
00:35 گره
01:55
00:05 سرود ج ا ا
08:00
00:10 سرود و قرآن
08:10
00:40 انیمیشن
08:50
00:10 کارآفرین
09:00
00:15 دوربین 7
09:15
00:15 اقلیم ایران
09:30
01:30زنده صبحی دیگر
11:00
01:00 مستند
12:00
00:30 شیلات ایران
12:30
00:30 حدیث سرو
13:00
00:30 اذان گاهی
13:30
00:40زنده دکتر سلام
14:10
00:05 آیا میدانید
14:15
00:15 انیمیشن
14:30
00:30زنده طرح رنگ نقاشی
15:00
00:30زنده مشاور
15:30
00:15 صنعت پیشه زندگی
15:45
00:15 دوربین 7
16:00
01:00 پرسشگر
17:00
00:30 کشاورزی دانش بنیان
17:30
00:20 خط عشقق
17:50
00:10 رونق
18:00
00:30زنده مسیر برتر
18:30
00:30 کارنامه20
19:00
00:30 باورهای غلط
19:30
00:40زنده فرصت برابر
20:10
00:50 اذانگاهی
21:00
00:30 کارافرینان
21:30
00:15 آزمایشات علمی
21:45
00:15 و اینک آخرالزمان
22:00
01:00 همیشه خونه
23:00
01:00 سفید
شبکه آموزش سيما

تمامی حقوق این وب سایت به شبکه آموزش سیما تعلق دارد