امروز سه شنبه  3 اسفند 1395
00:00
00:55 حریم مهرورزی
01:00
00:45 مستند 7
01:45
01:55
00:05 سرود ج ا ا
08:00
00:10 سرود و قرآن
08:10
00:40 انیمیشن
08:50
09:00
09:15
00:15 اقلیم ایران
09:30
11:00
11:30
12:00
12:30
00:55 مستند 7
13:30
00:40زنده دکتر سلام
14:10
15:00
00:45زنده مشاور
15:45
16:00
16:45
17:15
17:30
18:00
18:30
19:00
19:10
00:20 اقتصاد مقاومتی با کشاورزی دانش بنیان
20:25
20:40
21:00
22:00
00:40زنده دکتر سلام
22:50
23:00
01:00زنده سفید
شبکه آموزش سيما

تمامی حقوق این وب سایت به شبکه آموزش سیما تعلق دارد